is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

De Romanschrijvers.

Evenals elders, heeft de prozakunst zieli ten onzent langzamer ontwikkeld dan de dichtkunst, maar indien wij eenen algemeenen blik werpen op den afgelegden weg sinds Conscience's moeielijk optreden tot heden, dan is er reden 0111 verheugd te zijn over de uitslagen door onze schrijvers hekomen, in aanmerking genomen dat bij ons volk, op letterkundig gebied althans, alles te herbeginnen was.

Niettegenstaande hunne soms hooge letterkundige verdienste, zullen wij ons niet ophouden bij de humoristen, de schrijvers van schotschriften of reisindrukken, noch bij de critici, en ons