is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van aard, realistisch en psychologisch, en roert veeleer den geest dan het hart. Dank zij haar scherp inzicht der werkelijkheid, schetst zij ons meesterlijk karakters en toestanden en legt ze voor ons bloot in sobere en wel afgelijnde tafereelen, meestal door een vredig en doordacht pessimisme overheerscht.

Thans bekleedt zij de eerste plaats onder onze prozaschrijfsters, die, ongelukkig genoeg, weinig talrijk zijn, daar de opvoeding der vrouw, in den hoogeren en den middelstand, te lang onder Fransclien invloed bleef.

In Hjlda Ram, die wij reeds in de eerste gelederen onzer dichteressen aantroffen, zou Virginie Loveling eene waardige opvolgster gevonden hebben, hadde de dood er niet anders over beschikt. De ettelijke novellen in proza, die wij van haar bezitten en hare Antwerpsche zedenstudie: „De Familie Schrik/cel", lieten van haar als realistische romanschrijfster het beste verhopen.

Een meester in de woordkunst, toont zich