is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Het T o « n e e 1.

Indien ons nationaal tooneel nog niet zoo hoog reikte als onze poëzie of ons proza, dan is het niet bij gebrek aan dramatischen aanleg bij onze tooneelschrijvers of gemis aan belangstelling vanwege het publiek, maar veeleer omdat het Parijsche tooneel, dat b. v. zoo zwaar gedrukt heeft op de ontwikkeling van het Engelsch drama gedurende de afge loopen eeuw, nog krachtiger zijnen invloed heeft doen gelden bij ons, waar bijna eenieder die de school bezocht, Fransch kent, en waar het onderricht der middel- en hoogere standen langen tijd hoofdzakelijk Fransch was.

In deze omstandigheden, is het niet te