is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een der stichters van „Fan nu en straks* en een onzer volmaaktste kunstenaars, wiens lyrisme, in den beginne pessimistisch en tragisch, thans, in later werk, tot volle rijpheid gekomen, dieper gevoeld en veelomvattende)is en waaruit heerlijk leven breed en sterk ademt. Eene keuze zijner gedichten, onder den titel „ Verzen" verschenen, laat toe deze merkwaardige ontwikkeling stap voor stap na te gaan.

Na hem komen: Vermeylen, meer als criticus en als aestheticus bekend; Cuppens met zijne „ Vcrzekens"; René de Clercq, met „Echo's"; „De Vlasgaard" en „Natuur"; Victor de Meyere, de dichter van „Ferzen", „De Arondgaarde" en „Het Dorp"; De Marez, met zijne verzen in den ouden trant: „Mijn harte weet"; de symbolist Mennekens; -Jan Eelen, bij wien Verlaine's invloed misschien wel wat te zeer merkbaar is; Willem Gijssels met zijne „ Wandelingen"; Richard de Cneudt, met zijn hoog-