is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontwaakt, luisteren, voor 't eerst het woord liefde van mannenlippen vernemende, soms alleen naar dat woord en aanvaarden gretig elke taak, zij moge wezen wat zij wil, zoo slechts de dierbare liefde er mee samen gaat. Ik zal haar niet veroordeelen, zelfs niet al pluizen zij heel wat touw ter wille der liefde. Aardsche dwepers worden maar al te vaak 's hemels heiligen. Maar voor mij is uw werk niet het beste, evenmin als uwe liefde de beste, of voldoende is, om mij, alleen ter wille van haar, vrede met uw werk te doen hebben. O Romney, gij dwingt mij op overmoedigen toon van mijzelve te spreken. Ik heb ook mijn roeping, ook mijn werk te verrichten; een taak mij door hemel en aarde opgelegd, sedert ik mijn vaders aangezicht voor het hunne heb verwisseld; een taak even ernstig, even gewichtig als die der economisten maar zijn kan; zelfs al ware uwe wereld nog tweemaal rampzaliger, dan gij haar schetst. Hervorm, maak den handel eene christelijke mogelijkheid en het recht van den enkele niet het onrecht van velen ; wisch uit de grenslijnen van het Mijn en Dijn en maak van de aarde één groene weide, een speelplaats voor de menschheid, waarop een ieder zijn leeftocht vindt. Wat zal het u baten, indien de mensch zich geen hoofd!boven zijn voorspoed verheft; wat geeft het u, tenzij de dichter den weg tusschen het zienlijke en onzienlijke openhoudt en de beste uwer instellingen doordringt met het beste, wat zijn verbeelding hem te aanschouwen geeft, wat zijn lippen hem op Gods bevel doen verkondigen; afschijnselen weerklank van dat onbereikbare, dat geen woorden vermogen uit te drukken, geen verbeelding vermag te omvatten? Een uitgehongerd mensch is meer dan een gemest dier. Wij willen het schoone voor geen koorn ruilen. En zoo zult gij uwe plannen tot voeding, tot vermeerdering van stoffelijke welvaart niet verwezenlijken, zonder het individualisme van den dichter, dat op uw universalistisch streven inwerkt. Er wordt