is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leefde en werkte ik drie jaren achtereen. Vergunning om te werken is het best wat gij in deze wereld verkrijgen kunt. God schenkt ons beter dingen in zijn vloek dan menschen in hun zegen. God zegt: „een voorhoofd badend in het zweet"; de menschen zeggen : „een kroon om het hoofd", en zoo worden wij gekroond, neen gepijnigd door een stalen ring, die met een verborgen springveer dichtknapt. Verschaf uzelven werk, 't is zeker beter dan wat gij u door dat werk verschaft.

Tevreden en de eenzaamheid niet duchtend, arbeidde ik heel den korten dag. Op menigen donkeren morgen en nóg donkerder achtermiddag zag ik de zon met haar vergroote schijf uit den nevel te voorschijn dringen en daken en schoorsteenen in rossen gloed zetten, een germaansch afgodsbeeld gelijk, zichtbaar door den onbewegelijken gloed van zijn gloeiend koper en den hemel bleekrood tintend door het neersijpelend bloed der slachtoffers, in zijn afschuwelijke holte opeengeperst. Of wel ik zag niets dan nevel, bruinrooden rollenden nevel, die de weerlooze stad verzwolg, haar levend smoorde; die torens, bruggen, straten, pleinen in het niet deed verzinken, alsof een spons geheel Londen had uitgewischt; of middag en middernacht plotseling te zamen vielen, den tusschenliggenden tijd opslorpten en zichzelven door die daad vernietigden. Uwe stadsdichters zien dit alles met geen onverschillig oog aan. Wellicht brengen de bergen van het zuiden, wanneer zij, dronken van hun wijn, zich naakt opheffen uit den ongezoomden nevel, dien zij verscheurden, minder dichters voort. Wie den Sinaï afdaalt, doet geen lofzang hooren. Om den Parnassus te bestijgen, neemt ge een muildier, geen Muze, tenzij in fabel of zinnebeeld. Het woud zingt zichzelf zijn loflied en maakt u sprakeloos. Maar zit in Londen in het schemeruur en zie de stad in den nevel vergaan, gelijk Pharao's leger in de diepe Roode zee; wagens, ruiters, voetknechten, heel het heir verzwolgen en tot stilte gesmoord — dan, door een