is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doode Cesar, die „het spongat in een biervat" toestopt, Zoo ook is goed te doen, zelfs aan boeren, voortreffelijk, voor wie een inkomen heeft als hij. Ik kan voor dit alles sympathie voelen. Maar hij ging hoe langer hoe verder; na zijn studententijd handelde hij hoe langer hoe dwazer, zooals men, van een heuvel dalend, hoe langer hoe harder gaat loopen. Gij kent uw neef zeker door en door. Hij heeft zijn jong, zwart krulhaar doen vergrijzen door het met de zorgen van een half millioen menschen te bestrooien. Indien gij niet verhongert of zondigt, zijt gij niets in zijn oog. Betaal de inkomstenbelasting en breek er uw hart bij, het raakt hem ternauwernood. Maar verval aan het armbestuur in een toestand om in het blok te worden gesloten en gij zult er Romney vinden, om u broeder, zuster, ja misschien met nog teederder naam te noemen. Had ik eenige kans bij den heer Leigh, ik, die Lady Waldemar ben en nooit een misdaad heb gepleegd ?"

„Gij spreekt te bitter om de letterlijke waarheid te spreken."

„De waarheid is bitter. Deze man hier ziet altijd naar beneden. Zoo gij niet laag bij den grond zijt, is een geschilderd plafond boven uw hoofd verloren moeite en kunst. Wat mij betreft, ik heb gedaan wat ik kon. Wij fatsoenlijke vrouwen zijn ietwat beperkt, maar toch heb ik mijn best gedaan. Wat liegen de mannen, als zij onze „sprekende" oogen roemen 1 Zij zijn blauw of bruin, anders niet, en wij kunnen ze, als het pas geeft, een weinig ter neer slaan. Toch hebben de mijne meer gedaan, want ik las Fourier, Proudhon, Considerant, Louis Blanc en nog een aantal zijner socialisten half door, en ware ik een grein minder verliefd geweest, ik zou mij zelve door geeuwen genezen hebben. Zooals het was, kon ik, zoo vaak ik met hem redeneerde (en daartoe wist ik gelegenheden op te sporen) hen geschikt genoeg aanhalen, om hen, zelfs in de ooren van