is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij mij liefheeft? Wel hij heeft iedereen lief, dus mij ook! Anders had hij mij voorzeker niet gevraagd, om voor altijd in zijn werk te deelen en zijn vrouw te worden."

Hare woorden waren een verwijt voor mij. Dit was liefde misschien: de handen zóó vol van gaven te hebben, dat men geen hand kan uitstrekken om een gift aan te nemen; zoo vol van liefde te zijn, dat geliefd worden van zelf in dezen volmaakten liefdecirkel is begrepen, evenals Eden's dauw omhoog steeg en weer nederdaalde, voldoende om Eden te drenken. Blijkbaar had zij over zijn liefde in het geheel niet nagedacht. De wateren van haar ziel hadden zich uitgestort en droegen nu een regenboog tot diadeem. Waartoe zich af te vragen, wie haar aldus had gekroond? Genoeg, dat zij een kroon mocht dragen. Met vrouwen van mijn stand is het anders gesteld. Wij dingen bij het inwisselen van ons goud; wij geven slechts zooveel liefde voor zooveel liefde; wij eischen woekerwinst. Hebben wij ongelijk? Is het huwelijk een contract, dan zij strikte gelijkheid in rechten tusschen de partijen de leuze. Is het niets dan een hoorigheids- en godsdienstplicht aan ééne zijde, — dan is recht tot geven aan die zijde het al en de wensch van sommige Europeesche bruiden, om evenals de Hindoesche weduwen den brandstapel te beklimmen, nog zoo dwaas niet. Welk een vreugde, welk een eer, getooid met de paarlen van haar lieflijke deugden, zich met het welriekend offer van haar levenslente voor een levenden echtgenoot te doen verbranden! En dat de man levend, niet dood is, doet de plicht der Engelsche gade die der Hindoesche verre te boven gaan.

Ik zat in gedachten verzonken, tot zij zachtkens hare hand op de mijne legde, als ware deze een vreemde, witte vogel, die zij door de minste beweging kon verschrikken. „Gij zijt vriendelijk," zeide zij, „maar voelt ge u ook soms gegriefd, omdat uw neef