Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij is gek op het punt van de armenkwestie. Een voortreffelijke zaak, maar gij moet haar niet overdrijven. Hebt gij Prins Albert's modelwoningen gezien? Zij strekken zijn koninklijke hoogheid tot eer. Goed, maar zou hij zijn rijtuig in Cheapside laten stilhouden, om den eersten den besten de hand te schudden, al heette deze ook Shakespeare? Neen, wij moeten een lijn trekken en ons bij onzen eigen stand houden, anders raken wij er, vooral in Engeland, spoedig onder. Zie mij dat schouwspel eens aan! 't Is afschuwelijk, onfatsoenlijk. Mijn vrouw wilde gaan, anders had ik haar tegengehouden. Waarachtig mijnheer, toen de arme Damiëns gevierendeeld werd, zaten er hofdames met mooie, verschrikte gezichten naar te kijken, even als zij van daag naar dit uit elkander rukken der maatschappij gaan zien."

„Daar komt ze!"

„Waar? Wie ziet haar? 'tls onwellevend zoo te dringen, mijnheer." — „Mevrouw, gij zet uw voet op mijn strook. Ik bid u." — „Neen, 't is de bruid niet. Half twaalf; wat wordt het laat. Zie, de bruidegom wordt ongerust en gaat naar buiten." — „Zooals ik zeide, die Leighs 1 't Is verschrikkelijk; ons beste bloed gaat op die wijze te gronde."—Een eenvoudige mésalliance ter wille van een paar hemelsblauwe oogen zou vergeeflijk zijn geweest. Het Hoogerhuis heeft al meer zoo iets door de vingers gezien en wij zijn allen jong geweest. Maar dit hier is een onderling huwelijk opzettelijk gesloten, om de aandacht te trekken, om een groot voorbeeld en den stoot aan een nieuwe orde van zaken te geven, 't Is een contract tusschen de twee uitersten der gemartelde maatschappij aangegaan, om de gegoeden ter linker en de laagste volksklasse ter rechter zijde als gelijken te behandelen, 't Is zuivere anarchie; er zit meer achter dan men denkt, t Is verderfelijk 1 Wel, men kan zelfs geen goede koffie hebben, tenzij tnen haar filtreert."

„Gij hier, Miss Leigh 1"

Sluiten