is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die uit het voorportaal komt? Moraliteitsbegrippen, huwelijkswetten!... niets dan vooroordeel! Terwijl wij spreken, brandt dat alles in de pijp van den kandelaar, al protesteeren reukorganen, overfijn als de uwe, ook tegen den stank, die daardoor wordt verspreid.

„Gij zijt jong, was Sir Blaise's tegenwerping.

„Dat mag zijn, hernam de ander met vuur

„hoewel minder dan het schijnt — maar in elk geval zijn het de jeugdigen, die vooruit loopen en de dingen zien, die komende zijn. Eerbied voor de jeugd is mijn leuze. In die nieuwe kerk, waarvoor de wereld bijna rijp is, zult gij de jonkheid op het gestoelte der ouderen zien, met het ivoren voorhoofd der hoop het voorzitterschap bekleedend over de gegroefde aangezichten, door de klauwen van den roofvogel, dien men levenservaring noemt, geteekend."

„Geef mij uw zegen, mijnheer," sprak Sir Blaise schertsend. „Ik heb van morgen een grijs haar uit mijn baard geplukt en dat maakt mij uw mindere. Was ik maar achttien en dus waardig u de les te lezen! Indien jonge mannen, zooals gij, vooruitloopen, om dingen te zien als de ontbinding van alle moraliteitsbegrippen en huwelijkswetten; met andere woorden, om den lust zonder teugel en de ontucht ten troon te zien, dan acht ik dat fraais de moeite van het harde loopen niet waard en zoudt gij er bij winnen, met de ouderen achter te blijven."

„Och," was het antwoord, „wie, die de hoogte van Pisga heeft bereikt, kan de zaak duidelijk maken aan hem, die aan den voet is blijven staan en niets van het vergezicht bespeurt ? Zelfs Leigh, onze knapste man naar ik zeide, staat niet hoog genoeg om zoo ver te zien als eenigen van ons; hij vat de sociale kwestie onvolledig — aan één handvatsel — op en laat de rest nog slepen. Romney Leigh is een Christensocialist; begrijpt gij wat ik bedoel?"

„Neen, dat begrijp ik niet. Ik geloof in christelijke