is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lippen komt. Dat alles valt niet licht voorwaar, en daarom is het reeds iets gewonnen, als men een plaats heeft om op te staan; een drievoet, zooals u hier wordt aangeboden. Zonder beeldspraak, lieve vriendin: gij zijt arm, uitgenomen in dat, wat gij rijkelijk schenkt; gij arbeidt met moeite voor uw eigen brood, alvorens gij ons wijn plengt. Bedenk u ter wille der Kunst."

Ik antwoordde langzaam, zooals een zwerver, ver van huis in een guren nacht, vastberaden tegen den snerpenden wind ingaat. „Staat de Kunst zooveel lager dan de Deugd, dat de kunstenaar voor zijn eigen gemak moet zorgen, alvorens hij zich zeiven voor een grootmoedig doel voorbij mag streven f En mogen wij, die gaarne in reinheid leven en daartoe den weg, dien wij betreden, zeiven moeten schoon vegen, niet eenmaal, helaas, op den steun van een vriend rekenen, om ons te versterken met de edele woorden: „Laat de uitkomst over aan God; gij echter wees rein?" Moet gij, gij Lord Howe, in plaats daarvan spreken van een geven en nemen, dat het leven dragelijk maakt f In nietswaardige dingen mag dit zijn. Men ruile witte- voor roggebrood, vleesch voor linzen, zijde voor serge, een bed van dons voor een bed van stroo desnoods, maar daarbij houde elk verdrag op. Zoo min op stroo als op dons zal ik één enkelen kunstenaarsdroom er aangeven; hoe arm ook, ik zal mijn vrije ziel in geen banden knellen, noch ophouden grootsch in mijn liefde te zijn, hoe weinig groot mijn voet van leven ook zij."

Met deze woorden, die veeleer droevig dan toornig klonken, stond ik snel op om heen te gaan, terwijl hij, met de edele schaamte, welke die hooggestemde, maar wankelende naturen terstond gevoelen, verontschuldigende, verzoenende woorden prevelde. De man is geen onwaardige, maar zóó vol van onmogelijke plannen voor een bovenmenschelijke samen-