is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had met haar minnaar en haar spiegel, die haar als om strijd vleiden en prezen. Lastig, of onaangenaam te zijn ? Wel, daar zag zij veel te lief voor uit, en daar had zij veel te veel schik voor, den langen, lieven dag. Alleen nu en dan, als ik bukte om haar schoen vast te strikken, gaf zij mij een tikje met haar smalle voetje, waarin het dansen nog niet tot rust kon komen na het bal van den nacht. „Foei", sprak zij dan, „wat een bleek gezichtje. Zijn alle Engelsche meisjes zoo ernstig en zoo stil ? Denken zij aan niets dan aan kerk en gebedenboek f Altijd even stemmig als in de week van de eerste communie? Kleine zottin, wees toch vroolijk." En weg snelde zij als een fee, terwijl haar zilveren lach haar achterna klonk.

„Maar er kwam een dag, dat alles veranderde. Zij sprak niet, maar fronste de wenkbrauwen en nam mij op met een blik, alsof zij met een tang een adder opnam, het kronkelend dier ver van zich afhoudend. „Sta stil, Marian. Bij de heilige moedermaagd, gij zijt geen fatsoenlijk meisje, hoe ingetogen ge u ook voordoet. Gij hebt mij bedrogen; gij maakt mijn huis te schande. Beken het maar, dat ge binnen een maand moeder zult zijn, gij huichelaarster met uw uitgestreken gezicht."

„Wat kon ik haar antwoorden ? Zij deed een licht voor mij opgaan. Het was dat dan ...dat? Daaraan had mijn arm, dof, afgetobd hoofd niet gedacht, als ik soms schier tot stervens toe benauwd was onder het onrustig woelen van het onge duldige leven daarbinnen ; als door het zwellen van den regenvloed de sluizen van mijn hart openbraken. Kon het dat beteekenen, dat? Maar maakt God dan moeders uit slachtoffers? Doet hij zulk een rein Amen op zulk een afschuwelijke daad volgen ? Waarom niet ? Hij overdekt een leelijk graf met violen, die bloeien en geuren als de lente komt. Zou tk een moeder kunnen zijn binnen een maand? — 't Was, hoop ik, niet slecht van mij, blijde te zijn. Ik hief mijn stem