is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer, dat verzeker ik u. Romney zal (ik ken hem) u van zich stooten, alsof gij nooit de zijne waart. En de mannen zullen hem toejuichen en de vrouwen, de slechtste zelfs, de meest aan u gelijke — zullen haar kleed bijéén nemen, wanneer zij rakelings langs u gaan. Wees dus gewaarschuwd. — Ik ben

Aurora Leigh."

Door het schrijven van den brief voelde ik mii tot rust gebracht. Ik had de smeulende asch uit mijn binnenste bij handenvol naar buiten geworpen; ik had mijn hart uitgestort, mijn tranen uitgeweend. Thans was het koelte en kalmte daarbinnen. Ik trad in de aangrenzende kamer en lichtte behoedzaam het bedgordijn op. Daar lag Marian Erle met haar kind in den arm; de twee lieve kopjes tegen elkander geleund, te zamen het volmaakte beeld der reinste onschuld te aanschouwen gevend. Zij sliepen en schenen m hun sluimer elkanders glimlach te drinken. Niets, niets sprak van zonde of schande, van wraak of smart. Ook zij, dit gevoelde ik, had dezen avond woorden gesproken, minder harde gewis dan de Z'J had haar hart voor God uitgestort, die wellicht in den hemel met een meelijdenden lach mijn bemoeiingen voor haar gadesloeg. Behoefde eene als ik, eene als zij te verdedigen ? Onteerd had ik geschreven ? Onteerd had ik haar gedacht? Op de knieën, Aurora, buig dieper het hoofd, vraag den engelen ootmoedig vergunning binnen den smetteloozen kring te mogen treden, waarmee zij de verworpelingen der aarde, de uitverkoornen des hemels omsluiten.

Den volgenden dag namen wij den trein naar Italië en lieten ons door den wervelwind van den stoom zuidwaarts drijven. Het klokkengelui voor Romney's huwelijksfeest moet wel luid hebben geklonken, dat ik het door al het geraas henen hoorde. Ik voelde mij ziek. tWas een dwaze inbeelding, dat weet ik,