is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aarde Miss Leigh,

.,Glj0f!\ebt' &el'jk «en poëet betaamt, gezwegen, waar

Ziek h™ Sfr? g Zekcr, zou gesproken hebben. Ziek, boos of stom, een zilverstuk maakt elke men-

schentong los — aanstonds zegt men: „ik heb die

eeld naar pUe- °ntVan^en-'/Maar gij ! * * ik Zend uw geld naar I anjs en gij geeft geen enkel teeken van

k dat ik er verantwoordelijk voor ben en dus naar bericht van u uitzie.

„Intusschen is uw boek welsprekend, alsof gij niet stom waart. Zelfs de gewone recensenten, die doorgaans zoo iets uitstekends niet verstaan, maar als alle

maar on H g erkennen billen en daarom

maar 0p den g,s af ja of neen, dit of dat zeggen

ditmllr naarr?ate Z1J minder overtuigd zijn) hebben ditmaal eens juist geoordeeld. Men zou zeggen, dat

ook Tv ï*? gehoord ~ en dat hebben zij hoLn °0rSche!P dr,e of vier, die voortreffelijk hooren en uw boek op de rechte wijze prijzen, a

zelfs vón t iTPet derJ.faam is een kostelijke hoorn

te heïnen d,e met geen ander instrument

Een fin lljn' ,ees dus zonder zorS' Miss Leigh. Een ieder hier erkent, dat gij een goed boek hebt

fk" voel^11'/f ' ' • eu" Vr°UWl Ja' gij badt het in u —

nop of H' u g'L 'ü U hadt Toch twiJfelde ^ die*'van S van. den Duitscher Reichenbach,

de van vrouwelijke vingertoppen nog steeds een

kunnen a* afstralen' het witgloeiende licht zou

zet v" rV°°f eng^' fat Cen mannenborst in vlam zet. Vergeef mij; heel mijn hart is vol van uwe bezieling, sedert ik een paar weken geleden uw boek heb gelezen en lief gekregen.

7; ")Vllt glJ °P u.w beurt miJn vrouw liefhebben ? Ziedaar een geheim, dat ik een maand langer voor u behoorde verborgen te houden, maar dat ik u

De me?; Rt g'J Cr tC eer door schriJ'ven zult. De meeste vrouwen (zelfs die uwe hoogte hebben