is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze vurigste bewondering, ons krachtigst streven niet eenmaal te kunnen reiken tot wat hooger is dan wijf Of is alles één droeve, eentonige vlakte waar boven alleen de Godheid zich verheft als een zon, die over lagunen schijnt, om hen te doen blinken en stinken. Zendt Hij zijn gloeiende stralen loodrecht op ons neer en hebben wij Hem in ruil daarvoor niets dan een met miasmen bezwangerden nevel te bicden, stoffend dat wij hooger rijzen, omdat wij in verhoogde mate verderf aanbrengen ?

Stil, Aurora Leigh! Gij hult u in uw boetekleed vol gaten, als Cssar in zijn mantel. Gij snoeft op uwe tekortkomingen, alsof zij die van het geheele menschdom zijn. Er is in deze wereld, wat hooger is dan gij verwezenlijken, gij bereiken kunt. Ga ter zijde en £e°P "a.ar "w meerderen — bijvoorbeeld naar kleine Af, een voImaakte vrouw voor Carrineton zijn. Met haar zacht-gewiekt oogenpaar heeft zij altijd rondgezien op aarde naar een liefelijk, groen plekje om op neer te strijken en haar nestje in te bouwen.

Wu is zij tot rust gekomen onderzijn mannelijke hand

Cnr !Ü Ifr tr,llende oogleden vol onuitsprekelijke zaligheid. Waarom zou ik haar minder achten, omdat zij zooveel van mij houdt? een wijs man kan leering en zelfs uit een blad, dat hij plukt langs den weg. Ook ik ben immers een schepsel Gods; ik heb een hart tot loven en lieven en lijden bekwaam. Mogen wij ditzelfde niet van Shakespeare getuigen? Laat ik dan niet toornen tegen mijzelve, maar eerbied leeren gevoelen zelfs voor dit arme eigen ik Ook het boek laat ik aan zijn plaats. „Een goed

1 °a ' uZ'ët, ,"en — een vrouw!" Jaren geleden had ik gelachen bij dit woord. Ik ben een vrouw — t is waar. Wee onzer, zoo wij dit maar al te diep gevoelen. Wat baten ons dan de kronen en Kransen, die wij wonnen; wat raakt ons de lof, ons voor onze goede boeken toegezwaaid Er is waarheid in het boek, daar ben ik zeker van