is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar menig oud paleis — zoowel voor gast als vijand, minnaar als slachtoffer bestemd — mij door zijn steenen, met ijzeren tralies bedekte vensters somber nazag. Mijne tochten voerden mij menigmaal een kerk binnen, door wier geopende deur de klagende vespertonen tot eet} wijle toevens noodden. Daar was de donkere vloer hier en daar besprenkeld met (voor 't meerendeel) vrouwen, die geknield lagen te bidden, het aangezicht naar de zilveren glorie van het altaar gekeerd. Nu en dan trilde een lichtstraal op een wat meer geheven, meer hulpbehoevend gelaat, — natuurlijk dat eener vrouw. Stil in een hoekje gedoken, zat ik het gade te slaan, allerlei verzinnend, dat paste bij wat ik daar voor mij zag. Eéne was er die er uitzag, alsof de aarde plotseling veel te groot was geworden voor een klein, gebocheld schepseltje als zij. Alleen het rouwdasje om haar hals bewees, dat zij een moeder had gehad. Een andere zag er ziek van verliefdheid uit; zij scheen den een of anderen vriendelijken heilige te smeeken, dien mooien zijden hoofddoek, waarvoor zij veertien dagen lang droog brood had gegeten, toch aan zijn doel te doen beantwoorden en er die wreede Gigi's-oogen van Giuliani door af te trekken. Eéne was er, zoo stok- stokoud, dat knielen haar lichter dan staan moest vallen; zóó eenzaam en alleen gelaten, dat zij eindelijk maar Onze Lieve Vrouwe voor een gezellig praatje gebruikte. Zij schimpte op die booze wereld, die maar voortging met minnen en trouwen, als toen ze nog lang zoo kwaad niet was en recht had het te doen, |toen haar Gian nog leefde en zij zelve achttien wasj. En toch — zelfs nu nog zou alles wel beter gaan, als Madonna maar helpen wou en haar Donderdag een prijs in de loterij liet winnen. Zij had immers voor niets niet gedroomd, dat de kool, die zij voor haar soep op vastendag kookte, naar gezegende ingewanden rook? — Zulk een droom voor niemendal? Zou zoete Maria haar zóó bedriegen? Maar dan kreeg zij ook