is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogen, waarvan wij hebben gehoord. Niet om hun waarde te verkleinen! Met oogen neemt men de wereld in bezit."

Romney Leigh er onder begrepen, dacht ik, al kent hij ze alleen bij overlevering. Hoe laag moeten alle mannen zijn, wijl ook hij een man is.

Met een diepe, ontroerde stem vervolgde hij:

„Hebt ge een maand geleden geen brief van lord Howe ontvangen, lieve Aurora ?"

„Neen," was mijn antwoord.

„Ik voelde het," hernam hij, ,,'t is vreemd! Weet ge ook, of sir Blaise Delorme te Florence is geweest ?"

„Ja, ik zag hem bij toeval in de kerk van Onze Lieve Vrouwe. Ik zag hem, maar — let wel — hij zag mij niet; het wijwater had hem van al het aardsche — brieven incluis — reingewasschen. Hij had, door het kruis, dat hij sloeg, even goed met ons, als met zijn zonden, afgedaan, 't Is vreemd, ja, maar vooral dat Lord Howe hem meer dan de post vertrouwde. Ik voor mij heb mij voorgenomen nooit iemand te vertrouwen — ten minste met het overbrengen van brieven."

„Daar waren feiten mede te deelen, waarop men door toon en blik zachtkens kon worden voorbereid. Howe meende nu, dit doet niets ter zake; 't was zoo goed als overbodig; gij wist het reeds door Vincent Carrington. Toch zoudt gij, mij ziende, misschien minder ontsteld zijn geweest, beste Aurora, als ge dien brief hadt gelezen."

Hij denkt, dat ik gegriefd ben; 't schijnt me al bijzonder goed gelukt te zijn mij in mijn vrouwentrots te hullen 1 O! ik schijn gegriefd 1 Mijn vriend Lord Howe draagt zijn vriend sir Blaise op, om mij teeder en behoedzaam, opdat het mij zoo weinig mogelijk dere, Romney's huwelijk met zekere heilige bekend te maken; het feit door toon en blik te verzachten; mij op zijn mogelijke komst voor te