is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

individueele leven, de sprekende som der zwijgende eenheden. Beweren wij de uitkomst te kunnen veranderen terwijl wij elk afzonderlijk cijfer laten blijven zooals het isr Geen sterveling (thans zelfs Romney niet) wien zulk een sofisme misleiden kan.''

„Gij zijt droevig gestemd, neef. Is uw sociale arbeid te Leigh Hall en elders dan op niets uitgeloopen?" r s

,.Hij was niets," sprak hij op zachten toon. „Ja, er is plaats voor standbeelden in deze wijde wereld Gods, maar niet voor een luchtledige ruimte. Daarom ben ik niet droevig — niet droeviger althans dan goed is voor wat ik ben. Mijn dwaze phalansterie heeft zich zelve ontbonden. Mijn losbandige mannen en vrouwen, die ik ordelijk wilde leeren wonen en eten en slapen, rukten de wassen maskers, die ik hun voorbond, van hun natuurlijk gelaat, waarop de woede te lezen stond. Zij vloekten mij, om den dwang, dien ik hun aandeed; omdat ik kromme schepsels tot een rechten stand wilde noodzaken; zij hitsten de dorpshonden op mij aan en deze gromden kwaadaardig en beten naar mij, omdat ik, o gruweldaad, goed zocht te doen, buiten de Kerk en zelfs buiten de landheeren om. Herinnert gij u uwe oude buren, Aurora." De groote leeskring vloeit over van brochures,' pamfletten, tractaatjes tegen socialistische onruststokers, die den hechten band tusschen milde rijken en dankbare armen zoeken te verbreken. De dominé preekte uit de Openbaring, tot de dokter er van wakker werd, drie zondagen achtereen. Hij jammerde met tranen in de oogen (de man wordt oud) dat iemand met zulk een prachtige bezitting en nog wel tot het kerspel behoorende, zoo diep zinken kon. Hij liet zijn preeken drukken „op algemeen verlangen," en als uw boek verkocht zal worden als het zijne, dan zijn uwe verzen minder goed dan ik geloof. De dames uit den omtrek teekenden er op in en zonden mij een exemplaar, gebonden in roode zijde, met