is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogenblik gevoelt. — Neen, val mij niet in de rede. Zooals gij zegt — wij gaan scheiden. Meer dan eens hebt ge heden avond met mij, of met u zeiven den spot gedreven, en ik voor mij heb dit te weinig verdiend, om er niet pijnlijk door aangedaan te zijn. Maar thans genoeg; wij gaan scheiden — scheiden. Neef Leigh, moge het u wel gaan in handel en wandel, in elke levensbetrekking, het huwelijk niet het minst. Het is mij welkom, als ge zegt, te hooren, dat ge uwe vrouw bescherming, vrijheid, rust en teedere genegenheid hebt te bieden. Leef dermate gelukkig met haar, Romney, dat uw vrienden haar deswege prijzen. Intusschen zijn eenigen van ons ten eenenmale onbekend met het leed, haar door uw toedoen weervaren ; met de smart, waarvoor uwe rijke liefde haar vergoeding moet schenken. Maar is het der liefde behoefte hare schuld te voldoen, nog zoeter is het haar vrijelijk hare gaven te geven. Wees mild in het geven, neef Romney; gij kunt het, ik ben er zeker van. In elk geval zijt ge haar, wat mijn persoon betreft, niet de minste vergoeding schuldig. Zij is niet gewoon mij zoo vast bij mijn kleed te houden, dat gij haar moet smeeken dit van nu af aan los te laten. Zij is nooit mijn vriendin geweest, en alzoo niet in staat — ik dacht dat gij dit wist — om uwentwil iets zóó gerings als zulk een waardelooze vriendschap te verliezen. Wees zonder zorg voor haar en u zeiven. Ik zal niet komen om uw duister te verstoren, uw middag te verdonkeren; u niet verbitteren, als gij rustig en blij daarheen leeft.... gij behoeft uwe blinden niet te sluiten om deze Aurora af te weren — al verbeeldde ik mij, dat uw Noorden Aurora's kan maken, die niemand hinderen, ternauwernood van den nacht te onderscheiden zijn. Daarenboven, mijn leeuweriken vliegen hooger dan sommige vensters. Wel, gij kent uwe Leigh's door en door. Ook ik meen, dat het uw huis zou doen schudden, wanneer eene als ik uw drempel