is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verslag van hetgeen hij in de afgeloopen week alzoo had doorgemaakt.

Geheimzinnigheid of eenzelvigheid, of groot en gewichtig doen tegenover broers en zusters — de fout, waarin zoovelen vervallen die door aanleg of studie zich boven het kringetje hebben kunnen verheffen, waartoe zij eigenlijk behooren — het lag niet in zijn aard. Vandaar dat zijn zusters nog tijden later zich met veel genoegen herinnerden hoe zij naar deze Zaterdagavonden konden verlangen. Zijn eerste kennis deed hij op de dorpsschool op. Van zijn vroegste jeugd aan schijnt hij een kalme, berustende natuur bezeten te hebben. Dit blijkt o. a. uit het volgende. Zijn vader had de gewoonte tegen donker de deur te sluiten: de kinderen werden dan gerekend allen in huis te zijn. Nu gebeurde het eens op een avond dat David, om welke reden dan ook, inbreuk op dezen regel van „allen binnen" gemaakt had, zonder dat men er direct erg in had. Toen hij aan de deur kwam was deze reeds gesloten. Hij maakte geen drukte of geschreeuw om binnen te komen, doch, daar hij zich kort te voren een stuk brood had weten te verschaffen en hij dus geen honger behoefde te lijden, ging hij kalmpjes en tevreden zijn bivak voor den nacht opslaan op den drempel bij de deur. Zijn moeder echter, hem niet in huis ziende, werd angstig en ongerust en deed de deur open om eens te kijken of hij soms nog buiten was. Daar vond zij hem op den stoepdrempel, blijkbaar geheel gereed om er den nacht door te brengen. Die eigen-