is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar in huis waren — trokken hem niet aan. Aan wetenschappelijke werken en reisbeschrijvingen gaf hij de voorkeur. Zijn vader moedigde al heel vroeg dien dorst naar kennis bij hem aan.

Ofschoon Neil Livingstone zich in 't bijzonder gaarne onledig hield met het bestudeeren van de oude Schotsche theologie, stelde hij toch óók veel belang in alles wat er in de 19° eeuw gedaan en ondernomen werd — of, zooals hij het noemde, in den „vooruitgang der wereld" —, en leerde hij ook zijn gezin er belang in stellen. Daartoe nu behoorden ook reisbeschrijvingen, en niet het minst boeken over zendingsondernemingen. Met wetenschappelijke werken had hij niet zooveel op, omdat hij — met velen in zijn tijd — oordeelde, dat zij meestal in onvriendschappelijke verhouding tot het Christendom staan. David dacht er echter niet zoo over. Hij gevoelde instinctmatig dat godsdienst en wetenschap niet vijandig tegenover elkander, doch op vriendschappelijken voet naast elkander kunnen en moeten staan. Dat gevoelen vond hij, tot zijn blijdschap, later bevestigd in de theologische werken van Dr. Thomas Dick's Wijsbegeerte van den godsdienst en Wijsbegeerte van een Toekomstig en Staat.

Het waren de eerste theologische boeken, welke hij met genoegen en instemming las. Hij vond de werken, die zijn vader hem als godsdienstige lectuur aanbeval, zóó schijngeleerd en zóó onecht en pedant, dat hij er niets van weten wilde. Hierin verschilde hij geheel met zijn vader, en hij kwam