is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaald in opstand, als deze hem boeken als de Wolk van Getuigen of Boston's Viervoudige Staat als lectuur opdrong.

Ja, ééns werd door vader Neil de roede voor den dag gehaald om zoon David een kastijding toe te dienen, omdat deze beslist weigerde Wilberforce's Practisclt Christendom door te worstelen. Dit barsche optreden — anders niet zijn gewoonte — werd misschien veroorzaakt door de gedachte dat met zulk een weigering oneerbiedigheid werd betoond jegens den godsdienst in het algemeen, wat toch volstrekt niet het geval was.

Om ook onder het werk op de fabriek te kunnen lezen zonder dat het aan dit werk schade deed, had David het volgende verzonnen. Hij plaatste zijn boek zóó op de spinmachine, dat hij er telkens den blik op kon vestigen en den eenen zin na den anderen lezen, terwijl hij ondertusschen met zijn bezigheid door bleef gaan. Dit vereischte wél dubbele aandacht, want hij had er óók op te letten dat het wiel in beweging bleef, daar de verbetering in de spinmethode, waardoor de wielen door machinerie in beweging worden gebracht, toen nog niet was toegepast. De grootste tusschenpoos die hij op deze wijze achteréén aan zijn lectuur kon besteden, was nog minder dan een minuut. Van lieverlede had hij er zich in geoefend om zich niet af te laten leiden door het geraas, dat de machine maakte. Aan deze manier van studeeren had hij het te danken dat hij het vermogen verkreeg om zijn gedachten geheel af