is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderhouden. Hij ontving dan ook nooit van iemand eenige ondersteuning in dien tijd en was er trotsch op, dat hij alles aan eigen handenarbeid te danken had. Katoenspinner zou hij in geen geval blijven. Hij had zich zoo langzamerhand geheel andere plannen gevormd. Daaraan was echter iets voorafgegaan dat er aanleiding toe gaf en dat thans dient besproken te worden.

Omstreeks zijn twintigste jaar had er een groote verandering in hem plaats gegrepen, een verandering die geheel den verderen loop van zijn leven zou bepalen. Zijn ouders hadden zich steeds veel moeite gegeven om hun kinderen vooral ook de leer van het Christendom in te prenten. David begreep dan ook volkomen wat er in theorie bedoeld werd met de verlossing door het vrijwillige zoenoffer van den Heiland. Bij het begrijpen was het tot nog toe echter steeds gebleven. Doch in dezen tijd begon hij zich af te vragen, welke beteekenis dit alles voor hem persoonlijk had en of hij die verzoening van Gods wege door bemiddeling van een Zaligmaker op zijn eigen toestand kon en mocht toepassen. Het Woord begon in hem vleesch te worden; het bleef niet langer bij een verstandelijke opvatting maar het doordrong zijn geheele wezen, post vattende in zijn hart en dit aan zichzelven ontdekkende zooals het was. Hij kreeg daardoor behoefte aan een loslating van zich-zelven, behoefte aan verzoening met God. Het geloof flitste door zijn geest dat er werkelijk geen andere weg was om