is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)

noemde hem, om die uitvinding, gemeenlijk schertsend „Sir Parallin", om hem te onderscheiden van Edward D. Young, waarmede wij later kennis zullen maken. Door het voorbeeld van Young en anderen verkreeg Livingstone die soort van accuraatheid, welke bij wetenschappelijk onderzoek zich stipt aan de waarheid houdt en zich neerlegt bij de verkregen uitkomsten, hoe die dan ook uitvallen, om daardoor onherstelbare fouten en eindelooze afwijkingen te voorkomen. Niet dat hij niet reeds stipt en nauwgezet van aard was. Doch deze wetenschappelijke oefeningen hebben er misschien nog méér toe bijgedragen om in hem die groote vrees voor overdrijving en voor alle onnauwkeurigheid te versterken, welke een van zijn kenmerkende eigenschappen is geworden.

Livingstone zou, naar hij zegt, na verloop van tijd zijn voornemen ten uitvoer hebben kunnen brengen om, zonder ondersteuning van anderen, als medisch zendeling naar China te gaan. Doch eenige vrienden raadden hem sterk aan een beroep op het Londensch Zendingsgenootschap te doen en het zijn diensten als toekomstig zendeling aan te bieden. Hij had dat Genootschap leeren kennen als een vereeniging die uitsluitend en alleen ten doel had het afvaardigen van zendelingen naar de heidenen, en die daarom ook gaarne bereid was zendelingen van verschillende kerkelijke stellingen aan te nemen. Het Genootschap toch plaatste geen enkelen bijzonderen kerkvorm op den voorgrond en liet aan de bekeerden zelve over, dien vorm te kiezen dien zij