is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Glasgow voor de genees- en heelkundige faculteit tot doctor te promoveeren. Hij bood stellingen aan over een onderwerp, waarbij het gebruik van den stethoscoop (instrument om de borst te onderzoeken) ter sprake kwam. Dat bezorgde hem een examen, langer en lastiger dan gewoonlijk, omdat er tusschen hem en de examinatoren verschil van meening ontstond over de vraag of met dit instrument al of niet sommige dingen onderzocht konden worden; de examinatoren beweerden van niet, de geëxamineerde hield het tegendeel vol. Het had allen schijn dat hij zou worden teruggestuurd om het hardnekkig volhouden van zijne opvattingen. Doch hij haalde het er door.

Eén enkelen avond en nacht kon hij nu nog te huis bij zijn familie doorbrengen. Men had zóóveel met elkander te spreken, dat David voorstelde dien geheelen nacht maar op te blijven zitten. Daar wilde zijn moeder echter niets van hooren. „Ik herinner mij nog," schreef zijn zuster later, „hoe vader en David spraken over de goede vooruitzichten van de Christelijke Zending. Zij waren het er over eens dat er nog eens een tijd zou aanbreken, dat rijke en voorname lieden het als een eer zouden beschouwen, geheel alleen zendingsposten te mogen onderhouden, in plaats van hun geld aan honden en paarden te besteden. Op den morgen van den 17en November stonden wij om vijf uur op. Moeder zette koffie. David las den 121*n en den 135cn Psalm voor en bad vervolgens. Daarop wandelden vader en David