is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Genootschap. Kort na zijn aankomst wilde deze voor een poos naar Engeland en verzocht hij Livingstone, hem voor dien tijd te vervangen; wat door dezen om verschillende redenen beslist van de hand werd gewezen. Het verbaasde den jeugdigen zendeling niet weinig en het stelde hem zeer teleur, dat hij onder de zendelingen aldaar zoo weinig onderling vertrouwen en zoo weinig gemeenschappelijk overleg en samenwerking bij het behartigen der zendingsbelangen vond. Ja, er waren zelfs enkele zeer „zwakke broeders — gelukkig maar enkele! — op wier geestelijk en zedelijk leven nog al wat viel aan te merken. Dit alles had ontwijfelbaar in lateren tijd grooten invloed op Livingstone's denkbeelden. Wij komen later hierop terug.

Na met het schip in de Delagoa-baai te zijn aangekomen, vertrok hij van daar naar Koeroeman of Lattakoo in het Betsjoeanen-land, de noordelijkste post van het Genootschap in Zuid-Afrika, waar de zendeling Moffat, toen nog in Engelandj zijn eigenlijk zendingsgebied had. Hier kwam hij den 31<» Juli 1841 aan. De directeuren hadden hem order gegeven te Koeroeman te wachten totdat D>. Moffat zou zijn teruggekeerd, en verder zijn aandacht te wijden aan de streken meer noordwaarts, om te onderzoeken of daar een nieuwe zendingspost gevestigd zou kunnen worden. Dit zou echter niet mogen geschieden vóór hij nadere instructies had ontvangen. Deze bleven evenwel maar steeds uit en, daar alles zoo vaag en onbepaald was, dacht hij er zelfs één