is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en een weinig zijwaarts omkijkende, zag ik den leeuw juist op mij afspringen. Ik stond op een kleine hoogte; hij greep mij in den sprong bij den schouder en beiden rolden wij tegelijk tegen den grond. Hevig brullende vlak aan mijn oor, schudde hij mij heen en weer, zooals een dashond een rot."

En nu volgt een nauwkeurige beschrijving van den toestand waarin hij zich bevond. Zijn onderzoekende geest die op alles zooveel mogelijk lette, ook zelfs in de ongunstigste omstandigheden, stelt als het ware de diagnose van het geval om er enkele conclusies uit te trekken.

„De schok verwekte een gevoelloosheid gelijk aan die, welke een muis schijnt te overvallen, nadat de kat haar eerst flink heen en weer heeft geschud. Een soort droomerigheid was er het gevolg van, waarin nóch bewustzijn van pijn nóch gevoel van vrees bestond, hoewel ik mij volkomen bewust was van al wat er gebeurde. Het had veel weg van het geen patienten zeggen te gevoelen, als zij gedeeltelijk onder den invloed van chloroform gebracht zijn: zij nemen de geheele operatie waar doch voelen niet het mes. Deze zonderlinge toestand was niet het gevolg van eenig hersenprocès. De schok vernietigde de vrees en het verwekte bij mij geen afgrijzen als ik naar het beest keek. Die eigenaardige gesteldheid doet zich waarschijnlijk óók voor bij alle dieren, welke door vleescheter.de dieren worden gedood. En als dat zoo is, dan is dit een barmhartige voorzienigheid van onzen goeden Schepper, om de pijnen des doods te verminderen."

En dan deelt hij verder mede hoe het afliep.

„Mij omwentelend om mij van zijn gewicht te bevrijden, daar hij een van zijn klauwen op mijn achterhoofd had gezet, zag ik dat zijn oogen gericht waren op Mebalwé, die op een afstand van tien of vijftien el op hem trachtte te schieten. Diens geweer — nog een met een vuursteen — ketste in de beide loopen. De leeuw liet mij plotseling los en, nu op Mebalwé aanvallende, beet hij dezen in de dij. Een ander man, wiens leven ik eens te voren gered had toen hij door een buffel was neergegesmeten, beproefde den leeuw met zijn speer te treffen, terwijl deze Mebalwé beet. Het dier liet nu ook Mebalwé los en greep den man bij den schouder, doch op dat oogenblik deden de kogels die hij reeds gekregen had, hun uitwerking en viel hij dood neer. En dat alles was een gebeurtenis, in slechts weinige oogenblikken afgespeeld; zij moet het gevolg geweest zijn van een verheffing van woede, toen hij zich