is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Livingstone en dc Boeren.

Toen Livingstone, als zendeling uitgezonden, te Kaapstad aankwam, bevond hij dat daar tweeërlei strooming onder de zendelingen bestond. Een deel hunner ijverde sterk voor het koloniale stelsel, dat door de Engelschen overal wordt toegepast waar het op vreemd gebied vasten voet kan verkrijgen. Deze zendelingen waren dus min of meer politiek gekleurd. Het andere deel beoogde meer in het bijzonder het welzijn van den inlander en verdedigde zooveel mogelijk diens rechten tegenover hen, die zich in het land gevestigd hadden en op onrechtmatige wijze inbreuk daarop maakten. Aan Livingstone, die evenals de edele Alexander Vinet er van overtuigd was dat een te nauw verband tusschen Kerk en Staat schadelijk is voor het onlichamelijke of geestelijke in de Kerk van Christus, en daarom ook met zending ter wille van koloniale doeleinden niet op kon hebben, viel de keuze tusschen deze twee stroomingen niet moeilijk. Instinctmatig gevoelde hij