is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king door vijanden van het Christendom in het zuiden uitgestrooid, stellig en zeker geloofden dat de bekeerden nu „een aftreksel van hersenen van doode menschen" zouden moeten drinken. Zij waren dan ook zeer verwonderd dat er slechts gewoon water bij den doop gebruikt werd. Vele ouden van dagen deden niets dan tranen storten. Gevraagd waarom zij zoo bedroefd waren, verklaarden zij dat zij weenden omdat de zendeling hun „vader" Sesjéle betoo\ erd had en deze thans diens eigendom was geworden. Er ontstond groote oppositie tegen de zending uit oorzaak van het wegsturen der vrouwen. Al de familieleden en kennissen van de weggezondenen waren verontwaardigd over de haar aangedane schande en kwamen in verzet tegen zulk een godsdienst. Dit had ook weder grooten afval onder de minderen ten gevolge, in navolging van de meer aanzienlijken. Kerk en school werden al leeger en leeger. Het was een zware beproeving voor den zendeling, ofschoon dit alles voornamelijk als wraakneming tegen het opperhoofd gemunt was. Want allen mochten Livingstone en diens vrouw gaarne lijden.

I Iet was jammer dat de droogte het gezin en den stam ook naar Kolóbeng volgde. Te Mabotsa en Sjonoeane hebben deLivingstone's betrekkelijk maar korten tijd vertoefd, doch Kolóbeng kan (.enigszins als de plaats beschouwd worden, waar zij zich werkelijk tehuisgevoelden. Gedurende de jaren die zij ei doorbrachten werden de meeste hunner