is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stone, anders niet erg sentimenteel, kon ter nauwernood zijn tranen van verrukking bedwingen, zóó werd hij getroffen door de grootsche omgeving, toen zij in een kanoe op haar breede wateren dobberden. De rivier droeg daar ter plaatse den naam van de Sesjéke, evenals de stad. Spoedig echter hadden zij zich overtuigd — vooral toen zij hoorden van groote watervallen lageraf, de beroemde Victoriavallen die hij later zou bezoeken — dat het de Zambési wel moest zijn. Toch zou men zich aldaar niet kunnen vestigen, omdat de oevers er niet geschikt voor waren en de hooger gelegen streken sterk waren blootgesteld aan overvallen van Moselikatse. Hij besloot dus weer naar Kolóbeng terug te trekken, ofschoon de bevolking hem zeer gaarne had willen houden en aanbood een tuin voor hem in orde te maken en Sebitoeane's belofte te vervullen, n.1. hem andere ossen te geven in de plaats van die, welke door de tetse-vliegen waren gedood. Hier in deze streken der Makolólo stootte Livingstone voor het eerst op den verkoop van kinderen als slaven. In 1850 waren er van de Mambari-stam een troep lieden gekomen, in het bezit van een aantal oude Portugeesche geweren. Sebitoeane wilde hun die gaarne afkoopen, daar ze hem zeer dienstig konden zijn bij een nieuwen overval van Moselikatse. Hij bood koeien en ivoor in ruil aan, doch zij wilden ze alleen afstaan voor jongens van een jaar of veertien. De Makolólo hadden tot nog toe nooit gehoord van menschen als koopwaar en gingen er dan ook niet