is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

machtige vrienden in Engeland had kunnen rekenen. Nadat hij de keeloperatie — door zijn schoonvader niet aangedurfd — hier met goed gevolg had ondergaan, werd hij, na het vertrek der zijnen, nog wel twee maanden aan de Kaap opgehouden. De autoriteiten wantrouwden hem zóó sterk dat hij ternauwernood wat kruit en lood kon loskrijgen, noodig om op reis door middel van de jacht zijn mondvoorraad aan te vullen; het kostte hem heel wat strijd en volharding om een paar dozen percussiedopjes machtig te worden. In dien tijd hield hij zich veel onledig met aan vrouw en kinderen te schrijven. Dat gaf hem eenigen troost na de scheiding, waarvan hij thans de volle beteekenis des te meer gevoelde. Die brieven zijn vaak aandoenlijk om te lezen, doch te uitgebreid om er hier eenige van op te nemen. Ook legde hij zich, onder leiding van den Heer Maclear — een bekend astronoom en later een zijner beste vrienden — hier in zijn ledigen tijd toe op de sterrekunde. Ofschoon zijn keel nog niet geheel genezen was, beproefde hij weer eens in het Engelsch te preeken, doch hij gevoelde zich weder even zenuwachtig bij deze zijne nieuwe proefneming als eens te Ongar. Bij een tweede poging gelukte het al beter en luisterde het publiek blijkbaar met meer aandacht naar de eenvoudige, onopgesmukte preek die, na eerst te zijn opgeschreven, voor de vuist werd uitgesproken. Volgens zijn schoonvader Dr. Moffat, hadden de korte preeken die hij als zendeling tot de inboorlingen hield, gemeenlijk zeer veel

David Livingstone g