is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitwerking. De inhoud er van was bijzonder eenvoudig, beslist schriftuurlijk en werd op lossen begrijpelijken toon voorgedragen. Zijn preeken gingen altijd recht op het doel af en waren er geheel op ingericht om de belangstelling gaande te houden. Hij placht zich altijd zooveel mogelijk naar het bevattingsvermogen van zijn gehoor te schikken. Ook latei wist hij in zijn eigen taal in Engeland zijn gehoor bijzonder te boeien en óp te voeren, wanneer hij sprak, en vooral wanneer hij bad.

Na een overeenkomst getroffen te hebben met een handelsvriend, den Heer Rutherford, zorgde deze voor een handelsagent — een kleurling uit Engelsch West-Indië — met de bedoeling een wettigen handel in het binnenland in te voeren en door middel daarvan den s 1 a v e n-handel te verdringen. Niet vóór 8 Juni verliet hij met dezen, Fleming genaamd, de Kaap. Met één zwaar geladen wagen en zeer magere ossen begaf hij zich op weg; hij had geen geld genoeg om zich betere ossen aan te schaffen. Den 15on Augustus bereikte hij Grika-stad en veertien dagen later Koeroeman. Veel was er dat hem hier ophield, vooral ook het breken van een wiel aan zijn wagen. Dat oponthoud redde hem waarschijnlijk het leven. Anders toch zou hij misschien nog in Augustus Kolóbeng bereikt hebben, juist ongeveer op het tijdstip dat een 600-tal Boeren en een 700 inboorlingen aldaar bezig waren, dood en verderf te zaaien. Bij die gelegenheid werd zijn huis geplunderd, zijn boeken werden verscheurd en de bladen verstrooid,