is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dochter, had vrijwillig afstand gedaan van de regeering ten behoeve van haar achttienjarigen broeder Sekelétoe. Zij wilde liever één man als heer en meester erkennen dan — evenals haar vader vele vrouwener een groot aantal mannen op nahouden, waaronder zelfs gehuwde met andere vrouwen, zooals hare waardigheid als hoofd van den stam dit zou eischen. Koos zij slechts één man, dan zou deze man haar „vrouw" genoemd worden — dit wilde een gebruik bij de Betsjoeanen — en kreeg zij dan een zoon, dan zou deze het kind heeten van Mamosjisane's „vrouw," die in de werkelijkheid haar man was. Dit stond haar tegen, en ongehuwd wilde zij toch óók niet blijven. Vandaar dat zij besloten had afstand te doen. Sekelétoe, haar jongere broeder, werd door allen als hoofd erkend; alleen door zijn ouderen halfbroeder 'Mpépe (zie voor de uitspraak de noot op blz. 54) met grooten tegenzin, wijl deze vermeende meer aanspraken op de regeering te kunnen laten gelden dan zijn broeder, dien hij als een onwettigen zoon beschouwde, omdat diens moeder, vóór haar huwelijk met Sebitoeane, de vrouw van een ander hoofd was geweest.

Sekelétoe ontving den zendeling zeer hartelijk. Jongen als hij eigenlijk nog was, had hij allerlei vage vermoedens van weldaden, de eene al wonderbaarlijker dan de andere, die de zendelingen hem zouden aanbrengen. Livingstone begon met hem aan het verstand te brengen dat hoofddoel van zijn komst was, hem den weg des behouds door Jezus Christus