is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als dokter behandelde hij steeds de ernstige patienten, de lichtere gevallen aan de inlandsche dokters overlatende, die daar over het geheel goed voor berekend waren.

1 oen Livingstone en Sekelétoe eindelijk op reis gingen, ontmoetten zij op weg naar Sesjéke, na ongeveer een zestig mijlen voortgetrokken te zijn in de richting naar de Barotsi, Sekelétoe's halfbroeder en heimelijken tegenstander 'Mpépe. Aan dezen was reeds vroeger verweten, door middel van toovermedicijnen Sebitoeane's dood te hebben berokkend. Al spoedig kwam aan den dag dat hij het plan koesterde Sekelétoe naar het leven te staan. Tweemaal ten minste op één en denzelfden dag — het was een afspraak tusschen hem en eenige Portugeesche slavenhandelaars, die beloofd hadden hem bij te staan om de macht in handen te krijgen — beproefde 'Mpépe een aanslag op Sekelétoe, doch beide keeren mislukte het door schijnbaar toevallige omstandigheden. De tweede maal was de zendeling, zonder dat hij het wist of er erg in had, zijn redder. De eerste aanslag was mislukt, doordat Sekelétoe op zijn os hard was weggereden, toen 'Mpépe, van achter een boschje toespringend, hem met een strijdbijltje wilde aanvallen. Toen beiden oogenschijnlijk weder zoowat vrede gesloten hadden, zat de zendeling toevallig tegen den avond in een hut tusschen hen beiden in. Daar Livingstone door het rijden op een os den geheelen dag in de heete zon erg vermoeid was, verzocht hij Sekelétoe hem