is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die er op uit waren in die streken den handel in menschen-vleesch niet alleen te doen instellen, maar ook zooveel mogelijk uit te breiden. Ware Sekelétoe gedood geworden en 'Mpépe in diens plaats gekomen, dan zou deze stellig Livingstone's plannen, om een weg naar zee te zoeken, hebben verijdeld en hij wellicht den zendeling zelfs het leven hebben benomen.

Na zijn terugkeer te Lin janti kreeg ook Livingstone een aanval van koorts, voor het eerst. Hij schreef dit toe aan den plotselingen overgang van het vermoeiende reizen in daarop gevolgde betrekkelijke rust en mindere beweging. Warme baden en drankjes deden hem eenigszins herstellen, om dra weder des te heviger in te storten. Een der oorzaken van deze koortsen was vooral verstopping in de ingewanden. Hij riep de hulp in van Sekelétoe's dokter, in de hoop bij hem een goed middel tegen de koorts te ontdekken, doch diens kruiddampbaden en berookingen hielpen niet veel. De zendeling vond meer baat bij zijn eigen geneesmiddelen. Een der beste remedies was, naar hij bemerkte: niet toe te geven aan de vreeselijke moedeloosheid maar er zich zooveel mogelijk tegen te verzetten en in dien zin wilskracht te ontwikkelen. Iemand, die laag gestemd is en zich maar dadelijk bij eiken aanval gewonnen geeft, sterft er spoediger aan dan de man die niet zoo melancholisch van aard is.

In dezen tijd waagde Sekelétoe het tóch te leeren lezen. Hij liet eerst zijn schoonvader Motibe en