is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen de proef er van nemen, om te zien of het ook schaadde. Motibe was als een dokter, die gedwongen wordt voor het oog van den zieke van het drankje te Irinken om te laten zien dat het niets schadelijks bevat: nadat hij het alfabet meester was geworden en hij kon getuigen dat het hem volstrekt geen kwaad gedaan had, besloten ook Sekelétoe en zijn jonge makkers aan het werk te gaan. Blijkbaar had hij zich voorgenomen de uitwerking van het Boek op zijn inzichten over het hebben van vele vrouwen geduldig af te wachten en met leeren op te houden, als hij bemerkte dat het hem dwingen zou zijn vrouwen op één na weg te zenden. Verscheidene mannen leerden nu in korten tijd het alfabet en onderwezen het weer aan anderen. Men kan zich bijna niet indenken hoe moeilijk het is zulken lieden aan het verstand te brengen hoe men in een boek zien kan, welke dingen er plaats vinden of plaats hebben gevonden, die op grooten afstand in tijd en ruimte gebeurden. De beste uitleg — zegt Livingstone — is wezenlijk nog, hun maar dadelijk zelven te leeren lezen. Ook van mechanische werktuigen kunnen zij geen hoogte krijgen evenmin als van het gebruik van geld, en het duurt zeer lang eer zij door toepassing in de praktijk er het nut van inzien. Zij zijn, wat dit laatste betreft, te veel gewoon aan den ruilhandel. In het binnenland waar het goud totaal onbekend is, zouden zij, als zij mochten kiezen tusschen een goudstuk en een koperen knoop, zeker den knoop nemen, daar deze een oog heeft.