is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar den overkant, bracht hen bij zijn woning, waar de reiziger zoo goed en zoo kwaad als dit ging, zijn tent opsloeg, en gaf allen overvloedig te eten. Na eenigen tijd door regen opgehouden te zijn bereikte het gezelschap, na drie dagen reizens, Kassan je. Livingstone zegt:

„Ik deed mijn intrede bij onze Portugeesche bondgenootcn in een bepaald schooierigen toestand, wat mijn kleeren betreft. l)e eerste heer dien ik in het dorp ontmoette, vroeg mij of ik een paspoort had, terwijl hij mij zeide dat hij noodig oordeelde mij voor de autoriteiten te brengen. Daar ik vrijwel in eenzelfden geestestoestand verkeerde als een individu dat een kleinen diefstal begaan heeft om onder dak te komen en gevangenis-eten te krijgen, vergezelde ik hem wat gaarne naar het huis van den Kommandant of Chefe, Senhor de Silva Kego. Na aan dezen heer mijn paspoort te hebben getoond, vroeg hij mij beleefd ten eten, en aangezien wij van den Kwango af tot hiertoe niets anders dan van het meel van Cypriano gegeten hadden, vermoed ik dat ik den anderen heeren aan tafel al heel schrokkerig moet hebben toegeschenen. Zij konden echter blijkbaar zich mijn positie zeer goed indenken, daar zij allen ook zelve wel eens uitgebreide reizen gemaakt hadden. Als zij er niet bij geweest waren, dan zou ik stellig wat in mijn zak gestopt hebben om 's avonds nog op te eten, want na de koorts is de trek in eten bijzonder sterk en maniocca is een voedsel, dat al zéér weinig voldoet."

De kapitein Antonio Rodrigues Neves noodigde nu Livingstone uit bij hem te komen logeeren; hij gaf hem den volgenden dag geschikte kleeren, tevens, zonder er iets voor te willen hebben, voedsel aan zijn makkers, en hij behandelde hem zoolang hij in Kassanjé was, als een broeder. De zendelingonderzoeker was bijzonder ingenomen met de vriendelijkheid van deze Portugeezen en bleef hun zijn geheele leven dankbaar voor de hulp, die zij hem schonken. In Kassanjé woonden een veertigtal Portugeesche kooplieden, echter zonder hun vrou-