is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd: „Beveel den Heer uwe wegen" en „Zie, Ik ben altijd met u"; ook spreekt hij herhaaldelijk over het visioen dat hij van de toekomst heeft: de aarde vól van de kennis des Heeren. Het uitgestrooide zaad zou, naar hij meende, eens stellig vrucht dragen, en hoewel de zaaier veel geduld zou blijken noodig te hebben, de einduitslag zou goed zijn en was verzekerd. )

Te Sesjéke aangekomen, vond hij den wagen en alles wat hij er in 1853 in had gelaten, in de beste orde terug. Er werd door Sekelétoe een groote volksverzameling bijeen geroepen, om het reisverslag aan te hooren en de voorwerpen, door den Gouverneur en de kooplieden van Loanda medegegeven, in ontvangst te nemen. Livingstone's tochtgenooten lieten — wat te verwachten was — aan hun fantasie nog al vrij spel en waren, volgens hun zeggen „tot aan het einde der wereld" geweest en alleen teruggekeerd „omdat er geen land meer was." Een slimme oude inlander vroeg: „Dan hebt gijlieden dus ook MaRobert (Mevrouw Livingstone) bereikt?" Zij waren toen verplicht te bekennen dat dit niet het geval was, daar deze nog een klein eindje buiten de wereld leefde. De geschenken werden onder groote vreugde in ontvangst genomen, en toen Sekelétoe des Zondags in zijn kolonels-uniform in de godsdienstoefening verscheen, trok hij sterker de aandacht dan de preek. Livingstone was nu zóó in aller achting gerezen, dat hij er zich haast voor schaamde. Hij kon nu zooveel vrijwilligers krijgen