is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen die hij nü reeds gedaan had, konden hem op weg helpen om den loop te bepalen en misschien zelfs de bronnen te ontdekken van de groote rivieren die hij had gezien. Kn het gevolg van dat alles zou zijn dat én zending én handel er door gebaat zouden worden. Wat de z en d i n g betreft, het was zijn ideaal dat de zendingsposten in Afrika zich op de eene of andere wijze (door hofsteden, enz.) zelve leerden onderhouden, zooals b.v. met de kloosters in de middeleeuwen het geval was; doch het zouden moeten zijn: lichamen, berustend op een gezond familieleven, met den Bijbel in plaats van den Syllabus tot grondslag, en bezield met den geest van vrijheid in plaats van despotisme. Koorts zou altijd eene groote hinderpaal blijven vormen voor de verbreiding van het Evangelie. Doch geen onoverkomelijke hinderpaal, als men maar eerst beter middelen gevonden had om haar zooveel mogelijk te weren of te voorkomen.

Hem zeiven kon men niet als voorbeeld kiezen. Hij had onder allerlei slechte verhoudingen gereisd, in doordringende regens en overstroomde streken, vaak slecht gevoed, onder zorg en angst. Hieraan zouden andere zendelingen natuurlijk minder blootgesteld zijn. Niet dat hij er groot op ging dat hij dat alles doorstaan had. Integendeel, hij verzocht zijn directeurs het gedeelte van zijn brief, waarin zijne beproevingen werden medegedeeld, niet openbaar te maken, daar het anders den schijn zou hebben alsof hij zoo vreeselijk veel gewicht hechtte aan hetgeen hij had moeten doorstaan. Niets toch kon, naar hij meende,

David Livingstone 13