is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerlijkheid en onbaatzuchtigheid van den uitgever een aardig vermogen op. Later zullen wij zien voor welk doel hij het grootste gedeelte van dit geld op edelmoedige wijze bestemde. Slechts een klein deel zette hij vast voor de opvoeding en verzorging zijner kinderen, niet meer dan het hoogstnoodige. Niets kwam hem minder geschikt of begeerenswaard voor dan het leggen van een breeden grondslag tot rijkdom in het gezin, zoodat zijn kinderen in ijdel nietsdoen hun leven zouden kunnen doorbrengen en daardoor lichamelijk en zedelijk achteruitgaan. Er werd door eenige lezers geklaagd dat in zijn boek het wetenschappelijke het leeuwenaandeel innam en er, naar verhouding, te weinig over het zendingswerk in stond, ja, dat dit ook gezegd kon worden van hetgeen hij in openbare vergaderingen sprak, om kort te gaan, dat hij eigenlijk toch geen volbloed zendeling was. Een dame uit Carlisle schreef hem in dien geest. Hij beantwoordde haar brief o. a. met het volgende:

„Nooit ben ik ergens verschenen d:in als die naar va n God, die gewoonweg de leidingen van Zijn hand gevolgd heeft. Mijn inzichten van hetgeen de plicht eens zer.delings al of niet omvat, zijn niet zoo bekrompen als van diegenen, wier ideaal is: een somber soort man met een Bijbel onder den arm. ik heb even goed gewerkt door middel van steenen en kalk, aan de smidse en aan de schaafbank, als door middel van preek en dokterspractijk. Ik gevoel dat ik niet „mij-zelven toebehoor.' Ik ben in dienst van Christus als ik een buffel voor mijn manschappen schiet, of een sterrekundige waarneming doe, of een van Zijn kinderen beantwoord, t welk, eventjes gauw een briefje neerschrijvend, vergeet d i e liefde welke geprezen wordt als „denkende geen kwaad." En zal ik nu, na met Zijn hulp een kennis en kunde te hebben opgedaan, welke - naar ik hoop leiden zal tot het schenken van een zegen aan Afrika, overvloediger dan ooit te voren, het licht onder een korenmaat gaan plaatsen, louter David Livingstone 14