is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beheerschen en steeds welwillend jegens anderen te zijn. Hij werd hoffelijker en beleefder, erkende ieders onafhankelijkheid in eigen sfeer en toonde op allerlei manieren — ook in de geschreven aanwijzigingen die hij gaf — dat hij er naar streefde om én hoofd te blijven én al de leden van de partij in een meer broederlijke verhouding tot elkander te brengen. En uit alles blijkt nog steeds dat hij met onverminderden ernst wijsheid en kracht bleef zoeken van omhoog en hij er meer dan ooit naar streefde om al wat hij deed, te doen ter eere Gods. ')

Gedurende het vertrek van Siërra Leone, op de westkust van Afrika — waar Livingstone een twaaftal inlanders, Kroo-mannen genoemd, gehuurd had om op de „Ma-Robert" dienst te doen — werd het weder bijzonder ruw. En daar mevr. Livingstone erg aan zeeziekte onderhevig was geweest, gepaard met koorts, vond men, toen men in de Tafelbaai was gekomen, het maar beter dat zij met vader en moeder Moffat, die hen hadden opgewacht, medeging naar Koeroeman. Na daar haar bevalling te hebben afgewacht, zou zij zich dan, in 1860, weder bij haar echtgenoot op de Zambési voegen. Deze ongesteldheid van mevr. Livingstone was een sterke tegenvaller voor het reisgezelschap, daar allen zeer op de vrouw van den reiziger gesteld waren, afgezien van de bijzondere waarde die

') Dit komt vooral ook sterk uit in het boek dat hij later met zijn broeder Charles uitgaf over de '/.ambési en haar vertakkingen, dat min of meer een verslag vormt van hetgeen door de expeditie in dienst der Regeering verricht was.