is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het ging met de „Ma Robert" naar Senna terug en verder de Kongóne op, waar men op den oever het vaartuig nog zoo wat zocht op te knappen. Er lag een regeeringsschip vóór de Kongóne, dat niet kon naderen wegens de sterke branding op de kust. Van twee sloepen welke door deze branding heen trachtten te komen, sloeg er één om; de opvarenden werden, hoewel met moeite, gered, doch de brievenmail waarin verscheidene regeeringsstukken en brieven van vrienden, verdween in de diepte. Dit verlies werd daarom te sterker gevoeld, omdat men juist voornemens was een expeditie, het binnenland in, te ondernemen, die minstens 7 a 8 maanden duren zou, en men dus op zijn minst 20 maanden zonder nadere berichten van familie en kennissen zou zijn.

Na eerst nog te Tette voor Sekelétoe een suikermolen gekocht te hebben van het geld, dat door een dame in Dublin onder haar kennissen voor dat doel verzameld was, gingen nu Livingstone met zijn broeder Charles en Dr. Kirk — zooals wij zagen was Rae, de scheepbouwkundige, teruggekeerd naar Engeland om een boot te koopen — en zoo velen als er van de M a k o 1 ó 1 o naar huis wenschten terug te gaan, langs de Zambési naar het Makolólogebied. Zoovelen er van de Makolólo naar huis wenschten terug te gaan: want zij zeiden allen wel dat zij dit wilden, doch het bleek dat dit niet het geval was en dat zij niet gevrijwaard waren gebleven van de verderfelijke aanraking der slavernij en... slavenmanieren hadden aangenomen. Livingstone had hun