is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bonden aan twee beroemde Universiteiten. Hij had reeds meer en meer ondervonden dat men, als men tijden lang in de binnenlanden van Afrika heeft vertoefd, hoe langer hoe ongevoeliger wordt voor het twisten en krakeelen van elkander vaak vijandig gezinde partijschappen en sekten. Hij verwelkomde dan ook recht hartelijk deze mannen, die uitgezonden waren om door middel van Evangelie en beschaving licht te ontsteken in het duister van A fr i k a' s binnenlanden. Doch het groote aantal personen was eerder een belemmering dan een voordeel, te meer daar geen der uitgezondenen een enkel woord van de taal kende noch eenig begrip had van den koers dien men nemen zou. De Bisschop sprak den wensch uit, dat Livingstone hem en de zijnen onmiddellijk naar de plaats zijner toekomstige bestemming zou vergezellen en hem daar helpen zich te vestigen. Doch, zooals reeds gezegd, de ontdekkingsreiziger had tot opdracht met den „Pioneer" de Rovoema te onderzoeken om te zien of de N y a s s a-streek langs die rivier te bereiken was, daar de P o r t ugeezen zoovele hinderpalen in den weg stelden op de Zambési. Ten slotte kwam men echter overeen dat de Bisschop eerst met onzen reiziger naar de Rovoema zou gaan en dat men daarna de Sjiré zou opvaren. Maar door het lange wachten op Mackenzie en de zijnen was het gunstigste gedeelte van het seizoen hiervoor verstreken en kon de „Pioneer de monding van de Rovoema niet meer opzoeken. Het plan werd nu eenigszins gewijzigd: thans zou