is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich, 't zij jong of oud, bewegen laten, zich aan de leiding over te geven van vreemden, welke voorgeven dat zij door beweegredenen gedreven worden, de keerzijde vormend van wereldsche baatzucht ; van vreemden die ze aan dingen willen wennen, welke aan hen en hun vaderen vroeger geheel onbekend waren. Den volgenden dag werden er nog acht anderen bevrijd, doch eenige handelaars met bijna honderd slaven wisten met hun waar te ontsnappen, te vergeefs nagezet door Dr. Kirk en vier M a k o 1 ó 1 o. Den daarop volgenden dag werden er in een dorp nog vijftig gevangenen verlost: deze geheele troep was moedernaakt, doch er was nog katoen in overvloed om hen te kleeden, en waarschijnlijk beter dan zij ooit te voren gekleed waren. De slavenhandelaar had, zooals later bleek, verlof van den Portugeeschen Gouverneur verkregen om zijn afschuwelijken handel te drijven. Al deze rampzaligen waren door den naburigen, oorlogzuchtigen stam der Ajawa geroofd en behoorden tot de Manganja, de bewoners van de Sjiré-vallei. De Bisschop nam de uitnoodiging aan van Sjigoenda, een stamhoofd der Manganja, om zich onder hen te Magoméro, niet ver van de Rovoema-rivier te komen vestigen. Eerst echter wilde hij met Livingstone het hoofd der Ajawa bezoeken en trachten, dezen van zijn moorddadige en roofzuchtige praktijken af te brengen. Men kreeg kort daarop bericht dat de Ajawa niet veraf waren en bezig, op een paar mijlen afstands een dorp te verbranden. Deze