is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer was, maar nog bij de M u r c h i s o n' s vallen lag, toen de terugroeping kwam. Livingstone had altijd gehoopt dat de Engelsche Regeering minstens een deel van het bedrag — zijn halve vermogen — zou hebben terug betaald, dat in plaats van 3000 Pond, zooals hij gedacht had, gestegen was tot 6000 Pond of f72000. Indien dit het geval ware geweest, dan zou hij Dr. Stewart ermede op het meer hebben willen laten werken en aan dezen jaarlijks 150 Pond of f1800 salaris hebben uitgekeerd; als het werk daar maar aan den gang kwam, meende hij, zouden er van zelf gezonder toestanden te voorschijn komen. Doch thans, nu er zelfs geen sprake was van éénige vergoeding, moest ook dit plan wel in duigen vallen. Dit alles was wel zeer ontmoedigend voor hem! Al zijn pogen en werken om goed te doen had zich schijnbaar in kwaad omgezet. Elke nieuwe weg, dien hij had geopend, was als door den duivel in beslag genomen. Zijn ziel had geleden bij den dood van den Bisschop en de andere zendingsbroeders, geleden wel het meest onder het verlies van hetgeen hij het liefst op aarde bezat; zijn hart deed hem pijn bij de gedachte aan zijn moederlooze kinderen. Met afschuw dacht hij nog telkens aan de huiveringwekkende tooneelen die hij onder de oogen had gehad in streken, welke hij kort te voren nog als zoo bloeiend had gekend. Zijn landgenooten bijna allen weg; hij ernstig ziek geweest. Had hij veel anders dan tegenspoed en oponthoud gekend met betrekking tot de vaartuigen ? En nu zou ook de „Lady Nyassa" niet op de wateren