is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tenis in Engeland veroorzaakte. Zinspelend hierop, schreef hij schertsend in een brief aan een vriend: „Er wordt met bijzonder veel ijver een gerucht door de Portugeezen verspreid, als zou ik aan het meer vermoord zijn. Word maar niet zoo bleek bij de ont vangst van een brief van een dooden man!" Met het ongunstig advies - na een misschien niet al te nauwkeurig onderzoek — gegeven door Bisschop Tozer, met betrekking tot het al of niet instandhouden der zending, en na diens vertrek, eindigde de Universiteits-zending in Midden-Afrika. Livingstone vond dit erg jammer en kon ternauwernood er over schrijven; het liefst zou hij maar „stil hebben zitten weenen," schreef

hij, want deze zending, met zulke goede vooruitzichten begonnen, had nóg kunnen slagen, naar hij stellig geloofde, daar men door het kiezen van gezonder plaatsen niet van het klimaat afhankelijk behoefde te zijn. Ook zagen wij dat aan de zending van de Vrije Schotsche Kerk geen verder gevolg gegeven werd naar aanleiding van het ongunstig, doch volgens Livingstone zéér oppervlakkig verslag van Dr. Stewart, die hiertoe den omtrek van de Sjiré had onderzocht. Dat er nog weer eens zending zou worden gedreven in deze streken, Livingstone was er stellig van overtuigd; doch hij gevoelde tevens dat hij dat niet meer beleven zou. Ware hij jonger geweest, hij zelf zou zijn gebleven en getracht hebben hier het Evangelie in te planten. Een tien, twaalf jaar later - in 1874, na Livingstone's dood werd de „Livingstonia"-zending en -kolonie in het