is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De „Pioneer" was, zooals wij weten, een regeeringsvaartuig; met zendeling Waller en een deel der zendingskinderen werd het naar de Kaap gesleept, waar aan de kinderen vervolgens een tehuis werd bezorgd. Toen de „Lady Nyassa" te Zanzibar was aangekomen, werd aan Livingstone geld erop geboden, doch, naar het hem voorkwam, te weinig en bovendien van Portugeesche zijde. Ook kon hij er toen nog moeilijk van scheiden, daar hij nog steeds in de hoop leefde dat hij het vaartuig misschien later tóch nog voor menschlievende doeleinden zou kunnen gebruiken. Het kwam hem daarom het beste voor, in zijn eigen schip den Indischen Oceaan over te steken naar Bombay of Aden, het daar achter te laten, verder zijn vrienden te raadplegen tot het bijeenbrengen van een som gelds, en dan te zien of het misschien tóch niet op deze wijze in dienst der menschheid zou kunnen worden gesteld. Den Heer Rae, den scheepsingenieur, werd elders een voordeelige betrekking aangeboden, welke hij aannam op aanraden van den zendingsreiziger.

Met vier Europeanen — een „schipper", een stoker, een timmerman en een matroos — 7 inlanders van de Zambési, die, toen zij aangenomen werden, nog nooit de zee zelfs hadden gezien, en twee jongens, waarvan de een, Sjoema geheeten, later op zijn laatste reis zijn oppasser werd, — ging Livingstone den 30eu April in zee, een reis van 2500 mijlen over een Oceaan, waarop hij te voren nog nooit geweest was. Het was een gevaarvolle onderneming, te meer