is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aard van zijn vader bezat." Het leven op school leek hem dan ook niets. Met de bedoeling om hem naar zijn vader te sturen, werd hij naar Na tal gezonden, doch hij kon geen geschikte gelegenheid vinden om van daar de Zambési te bereiken. Na Na tal verlaten te hebben, vond hij zijn weg naar Amerika en liet hij zich te B o s t o n in het leger der Geconfedereerden opnemen. Het ging er soms heet toe in de gevechten, die geleverd werden, en omstreeks dezen tijd toont hij in brieven aan zijn zuster dat hij meer tot nagedachte was gekomen en hij besloten had in het voetspoor van zijn vader te treden en reiziger te worden. Hij had geen gebruik gemaakt van den beroemden naam van zijn vader, doch zich onder een anderen naam laten inschrijven, zoodat niemand wist wiens zoon hier voor de vrijmaking der slaven streed. In een der gevechten werd hij gewond en gevangen genomen. Hij stierf in een hospitaal op zijn negentiende jaar. Robert's laatste brieven waren in zeker opzicht een troost voor den vader, die veel leed onder dit verlies. Toen Livingstone den 2en Augustus in Hamilton kwam, herkende zijn moeder die eenigszins lijdende was, hem in het eerst niet. Hij vond er ook zijn jongste kind, en Agnes, Oswell en Thomas kwamen den volgenden dag. Tom herkende hij niet, zóó was deze gegroeid. Hij wijdde nu eenige dagen aan zijn familie en aan bezoeken in de buurt. Op een jacht van een vriend bezocht hij ook nog het eilandje UI va, doch kon er geen familieleden meer ontdekken. Meer dan acht