is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwam den 19°n Juni 1865 een telegram, waarin hem werd gemeld dat zijn moeder den vorigen dag overleden was. Onmiddellijk begaf hij zich toen naar Schotland. Toen zijn zuster Agnes zag, dat het einde naderde, zeide zij tot haar moeder: „De Heiland is voor u gekomen, moeder. Kunt gij u aan Hem overgeven?" Deze gaf ten antwoord: „Ja, zeker!" De kleine Anna Maria werd voor haar stervenssponde omhoog getild. Haar schonk zij haar laatsten blik, in Schotsch dialect zeggende: „Goed, lief kindje!" Daarop ademde zij zwaar en was alles stil. Zij had zoo gaarne gezien — zeide zij reeds in 1858 bij het vertrek van haar zoon David — dat een van „haar jongens" haar in het graf zou brengen. „En zoo gebeurde het dat ik daar was om de laatste eer te bewijzen aan een lieve, goede moeder," zegt Livingstone. Ook voor het graf van zijn eigen dierbare Maria bestelde hij een ijzeren grafzerk, om deze naar de Kaap te laten opzenden. De kinderen leerden best; Agnes zou naar P a r ij s gaan om haar opvoeding te voltooien, en Oswell behaalde zelfs prijzen op school. Livingstone was eens met zijn dochtertje Anna Maria bij zulk een prijsuitdeeling tegenwoordig. Ook hem werd natuurlijk gevraagd een woordje tot de kinderen te richten. Hij had hun slechts twee dingen aan te bevelen, beweerde hij toen, en deze waren: Vreest God en spant u in bij uw werk! Dit zijn blijkbaar de laatste woorden, door Livingstone in Schotland in het openbaar gesproken.

Livingstone werd thans uitgezonden voor rekening