is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moerassige streek misschien ook den oorsprong vormde van de drie bekende groote rivieren, van N ij 1, Kongo en Z a m b é s i. Hij kon zulks natuurlijk niet onmiddellijk bewijzen, omdat er nog iets moest worden onderzocht voordat hij zijn onderstelling kon wettigen. Aangetoond toch moest worden dat de wateren, die uit het Bangweólo-meer naar en in het meer Moero vloeiden, en dan verder noordwaarts langs de Loealaba-rivier, in verband stonden met het N ij 1systeem. Livingstone was zeer geneigd te gelooven dat dit verband bestond, doch tegen het laatst van zijn leven begon hij er wel wat aan te twijfelen. Later, na zijn dood, zouden anderen voor goed kunnen aantoonen dat de Loealaba een en dezelfde rivier is als de Kongo, en dat deze geen vertakkingen naar den N ij 1 zendt.

Weder kwam er veel oponthoud, toen hij het Bangweólo-meer verliet, doordien het land in oproer verkeerde, — en weer was er gebrek en narigheid. Met Arabieren, die een grooten slavengang geleidden — het kón niet anders: hij moest wel met hen gaan, hoe het hem ook tegen de borst stuitte — kon hij eindelijk in oostwaartsche richting naar O e j i j i reizen. Nieuwjaarsdag 1869 vond hem weder lijdend aan een hevigen ziekte-aanval, heviger dan ooit te voren. Tien weken lang lag hij neer, zonder medicijnen of hem passend voedsel. Om echter maar vooruit te komen liet hij zich dragen op een draagbaar, al moest het ook in de f elle zon, heen en weer geschud, met zijn gelaat slechts losjes bedekt. Hij bad ernstig